Anna Mauri - Lugan Bedel

Anna Mauri - Lugan Bedel

Condicions

Avís legal

Familia Mauri i Graells és el titular d'aquesta pàgina web o portal “Anna Mauri - Lugan Bedel”  (www.annamauri-luganbedel.cat).

L'accés al portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” i la informació relativa a qualsevol informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si hi vol accedir i fer ús del portal oferts des del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. ”Anna Mauri - Lugan Bedel” es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències escrits, fotografies, videos gravacions, llevat que expressament s'hi indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant. ”Anna Mauri - Lugan Bedel” es reserva el dret a introduir-hi modificacions o a ometre parcialment o totalment els actuals continguts del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” quan ho consideri oportú, i també a impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

Política de privadesa i protecció de dades

”Anna Mauri - Lugan Bedel” compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat.

”Anna Mauri - Lugan Bedel” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan se sol•liciti l'emplenament d'un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb aquesta finalitat, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, amb la màxima brevetat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari en la seva primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la navegació en la forma abans esmentada. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que consten a les recomanacions de seguretat.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”, les pàgines que el componen i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals ”Anna Mauri - Lugan Bedel” són titulars o llicenciatàries legítimes.

”Anna Mauri - Lugan Bedel” no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” quan la seva titularitat no correspongui a ”Anna Mauri - Lugan Bedel”.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense l'autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”. En especial, no pot alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament ”Anna Mauri - Lugan Bedel”, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.annamauri-luganbedel.cat, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

”Anna Mauri - Lugan Bedel” no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, ni la descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”, que es poden trobar impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

”Anna Mauri - Lugan Bedel” no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”, tret que hi hagi l'autorització expressa d'aquesta última.

 ”Anna Mauri - Lugan Bedel” i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel” per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que hi siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en funció de la informació subministrada a través del portal de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”.

Ni ”Anna Mauri - Lugan Bedel” ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de ”Anna Mauri - Lugan Bedel”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.